Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Onderzoek en Innovatie

Optimaliseren tussenkalftijd per koe

Onder Nederlandse omstandigheden kost een verlenging van de tussenkalftijd op bedrijfsniveau nog steeds geld, afhankelijk van het melkproductieniveau. Dit wordt mede veroorzaakt door grote verschillen in de lactatiecurves van individuele koeien. Hierdoor is de melkproductie voor minder persistente koeien op het einde van een verlengde lactatie te laag om kostenefficiënt te zijn. Een op de individuele koe afgestemde tussenkalftijd kan mogelijk wel kostprijsverlagend werken. Juist onder de huidige omstandigheden, bij een lage melkprijs en het wegvallen van de melkquotering in de toekomst, is kostprijsreductie erg belangrijk. Optimalisatie van de tussenkalftijd per individuele koe kan daar een bijdrage aan leveren.
Aanpak Het traject kent drie delen, het eerste deel wordt uitgevoerd door het praktijknetwerk: Dat betreft inventarisatie van beschikbare kennis.

zie ook www.verantwoordeveehouderij.nl contact Art Wolleswinkel

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken gericht op de ontwikkeling van de melkveehouderij in het Westen waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door de Melkveeacademie, PPP-Agro Advies en Melkveeproefbedrijf Zegveld. Met deze overkoepelende aanpak willen zij de kennisuitwisseling tussen veehouders onderling versterken.
 

Netwerk actueel

Word deelnemer of inloggen om toegang te krijgen tot dit deel van de website.